Главная Услуги и тарифы Интернет Договор на услуги Интернет

Договор на услуги Интернет

ДОГОВІР

про надання послуги ADSL-підключення до мережі ІНТЕРНЕТ

 

Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що іменується надалі Укртелеком з однієї сторони, та Споживач з іншої сторони, надалі разом Сторони, уклали Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Укртелеком надає Споживачу на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет Укртелекому по абонентській лінії за допомогою обладнання ADSL, динамічної або постійної ІР-адреси, та інші додаткові послуги Інтернет, які абонент може самостійно замовити через Систему самообслуговування (далі — Послуга).

 

2. Визначення термінів

 

У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line (Асиметрична цифрова абонентська лінія), технологія високошвидкісного передавання даних від та до абонента.

Додаткові послуги Інтернет – послуги електронної пошти, та/або послуги DNS (підтримка первинного DNS, вторинного DNS) , та/або послуги ІР-служб (телеконференції, віртуальний FTP-сервер, віртуальний WWW-сервер, WWW-сторінки), інші послуги, які абонент може самостійно замовити через Систему самообслуговування.

Домен – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Кінцеве обладнання — встановлене у споживача обладнання (модем, сплітер, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги.

Система самообслуговування — апаратно-програмний комплекс “Система самообслуговування користувачів” (http://my.ukrtelecom.ua) користуючись яким, споживач може самостійно змінювати тарифні плани та параметри послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих послуг та самостійно замовляти послуги.

ОГО! – торгова марка, під якою надається послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL від Укртелекому .

Стартовий пакет ОГО! - стартовий пакет послуги ОГО! призначений для самостійного підключення абонентів до мережі Інтернет за допомогою технології ADSL, що складається зі скретч-картки з мережними реквізитами, інструкції з підключення та інсталяційного диску.

Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі відповідають визначенням, встановленим діючим законодавством України.

 

3. Обов’язки Сторін

 

3.1. Укртелеком зобов’язується:

3.1.1. Надати Споживачу Послугу згідно з конфігурацією, що обрана Споживачем .

3.1.2. За замовленням Споживача надати одну постійну ІР-адресу зі свого провайдерського блоку на платній основі та інші додаткові послуги Інтернет.

3.1.3. Надати Споживачу унікальне вхідне ім’я (логін) та пароль, за яким ідентифікується, активізується Послуга та ведеться облік обсягу наданої йому Послуги.

3.1.4. Вести достовірний облік Послуг, що надаються Споживачу .

3.1.5. На прохання Споживача надавати йому технічні консультації щодо рекомендованого для використання обладнання та програмного забезпечення.

3.1.6. При зверненні Споживача стосовно неотримання Послуги, усувати пошкодження протягом 1 доби з моменту звернення Споживача .

3.1.7 При підключенні Споживача силами Укртелекому встановити PPPoE-драйвер на комп’ютері абонента та кінцеве обладнання (модем). За замовленням Споживача на платній основі згідно з діючими тарифами встановити та/або налагодити (конфігурувати) необхідне програмне забезпечення на комп’ютері (маршрутизаторі) Споживача .

3.1.8. За замовленням Споживача надати у тимчасове платне користування кінцеве обладнання (за умови наявності даного обладнання для передачі у тимчасове користування). Обладнання передається Споживачу з підписанням акта передавання-приймання, де вказується його повна специфікація, перелік обладнання (модем, сплітер, блок живлення, телефонний кабель, Ethernet кабель тощо), балансова вартість та технічний стан.

3.2. Споживач зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно згідно з розділом 5 цього Договору вносити плату за користування Послугою.

3.2.2. У разі розірвання Договору припинити використання виділеної Укртелекомом ІР-адреси.

3.2.3. Не використовувати IP-адресу, надану Укртелекомом за цим Договором, у протиправних цілях.

3.2.4. Придбати за свій рахунок сертифіковане обладнання та ліцензоване програмне забезпечення, необхідне для отримання послуги, або взяти в тимчасове користування в Укртелекомі кінцеве обладнання. Укртелеком рекомендує перелік типів ADSL модемів, сертифікованих в Україні та схвалених для експлуатації на абонентських лініях Укртелекому який розміщений на сайті http://my.ukrtelecom.ua, розділ "ОГО! /Рекомендовані модеми ".

3.2.5. Дотримуватися встановлених стандартів щодо використання на мережі власного обладнання, що встановлене в приміщенні Споживача і взаємодіє з Послугою.

3.2.6. У разі тимчасового користування обладнанням Укртелекому:

- забезпечити належні умови зберігання та експлуатації переданого обладнання (згідно з інструкцією з експлуатації)

- у разі втрати (крадіжки, псування з вини Споживача або третіх осіб) переданого у тимчасове користування обладнання, що унеможливлює його повернення споживач повинен оплатити його вартість шляхом написання заяви про придбання цього обладнання за ринковою ціною на дату оформлення документа про перехід права власності до Споживача . Ціна реалізації визначається з урахуванням ПДВ.

- у разі припинення дії Договору повернути обладнання протягом 7 календарних днів після припинення дії Договору на адресу структурного підрозділу філії Укртелекому , який передавав модем у тимчасове користування чи компенсувати його вартість за ринковою ціною з урахуванням ПДВ на дату припинення дії Договору.

- у разі, якщо встановлено факт розкрадання, недостачі, знищення (псування) обладнання, переданого Споживачу у тимчасове користування, і Споживач не здійснив викуп цього обладнання відповідно до абзаців 2 і 3 пп 3.2.6 Договору, відшкодувати завдані збитки. Розмір збитків розраховується згідно з Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116.

3.2.7. Не використовувати Послугу для поширення забороненої чи конфіденційної інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації (непоширення спаму), яка передається через мережу Інтернет.

3.2.8. Тримати в таємниці всі мережні реквізити (логіни, паролі), виділені Укртелекомом.

3.2.9. Використовувати Послугу для власних потреб без права перепродажу Послуги іншим особам.

3.2.10. Споживач зобов’язаний контролювати та відповідати за роботу кінцевого обладнання (модему), яке без його відома може самостійно встановлювати з’єднання, та у такому випадку оплачувати отримані послуги.

3.2.11. При самостійному підключенні Споживач зобов’язується підключитись до Послуги за вибраним тарифним планом не пізніше, ніж через 10 календарних днів з моменту укладення Договору (або придбання стартового пакету).

3.2.12 . Споживач, замовивши Послугу або змінивши її параметри самостійно через Систему самообслуговування, відповідає за оплату Послуги у повному обсязі згідно з фактичним тарифним планом Послуги.

3.2.13 Споживач зобов’язаний не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт http://my.ukrtelecom.ua для ознайомлення з публікаціями Укртелекому щодо нових послуг та тарифів.

 

4. Права Сторін

 

4.1. Укртелеком має право:

4.1.1. Вимагати своєчасної оплати Споживачем Послуги.

4.1.2. Вимагати відшкодовування збитків, які виникли в зв’язку з використанням Споживачем несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.

4.1.3. У випадку зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення інших обов'язкових зборів і платежів, що поширюються на мережу Інтернет, Укртелеком має право змінити тарифи, повідомивши про це Споживача шляхом публікації на web-сайті http://my.ukrtelecom.ua та/або на рахунках за телекомунікаційні послуги.

4.1.4. У разі неможливості забезпечити Послугу із замовленими параметрами надати Послугу з максимально можливими параметрами з використанням відповідного тарифного плану.

4.2. Споживач має право:

4.2.1. Вимагати цілодобового надання замовленої Послуги.

4.2.2. Відмовитися від Послуги, якщо він не згодний з її новою вартістю, встановленою відповідно до п.4.1.3, попередивши про це письмово Укртелеком протягом 10 днів після оприлюднення нових тарифів.

4.2.3. Самостійно змінювати параметри та тарифні плани Послуги через Систему самообслуговування ( http://my.ukrtelecom.ua ), отримувати інформацію щодо обсягів наданих послуг, статистику з’єднань. У разі якщо термін дії Договору на надання послуги закінчився, у Споживача залишається можливість отримати статистику. Новий тарифний план можна обирати за умови закінчення мінімального терміну дії поточного тарифного плану. Система самообслуговування автоматично корегує на веб-сайті перелік доступних Споживачу тарифних планів у залежності від параметрів абонентської лінії.

4.2.4. Змінювати пароль доступу до Послуги та пароль доступу до Системи самообслуговування.

 

5. Умови та порядок розрахунків

 

5.1. Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно на підставі діючих тарифів Укртелекому (http://my.ukrtelecom.ua/ua/group_wide/dsl_init/tariff/) і залежить від обраного Споживачем тарифного плану.

5.2. Укртелеком виставляє єдиний рахунок на оплату телекомунікаційнх послуг. Нарахування вартості Послуги входить окремим рядком до єдиного рахунку за телекомунікаційні послуги.

5.3. Споживач проводить оплату за надану Послугу щомісяця до 20 числа поточного місяця, на підставі рахунків Укртелекому , виставлених до 10 числа поточного місяця, що наступає за звітним. Оплата Послуги проводиться в грошовій одиниці України. Додатково нараховується податок на додану вартість у розмірі, встановленому законодавством.

5.4. Укртелеком починає нарахування абонентної плати за Послугу з дати початку дії активного тарифного плану, який обраний Споживачем через Систему самообслуговування, крім випадків, передбачених п. 6.11.

5.5. Розрахунковий місяць дорівнює календарному. Абонентна плата та врахований обсяг прийнятої/переданої інформації розраховується залежно від кількості діб, впродовж яких абонент користувався певним тарифним планом у розрахунковому періоді. Невикористаний обсяг прийнятої та переданої інформації, врахований в абонентній платі, на наступний розрахунковий період не переноситься.

5.6. Час неотримання Послуги Споживачем у зв’язку з виходом зі строю його обладнання або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Споживача , або власною телекомунікаційною мережею, яка взаємоз’єднана з портом Інтернет телекомунікаційної мережі Укртелекому , не вважається простоєм і оплачується Споживачем в повному обсязі.

5.7. Споживач має право опротестувати рахунок протягом 5 робочих днів з моменту його отримання. Претензія Споживача протягом 10 днів розглядається на відповідній комісії. За результатами засідання комісії підписується Акт звірки взаєморозрахунків. На підставі цього Акту Укртелеком у разі необхідності здійснює коригування суми опротестованого рахунку.

5.8. Якщо протягом 5-ти робочих днів виставлений Укртелекомом рахунок не буде опротестований Споживачем у порядку, встановленому п. 5.7, він вважається прийнятим до сплати.

 

6. Відповідальність Сторін

 

6.1. У разі невиконання Укртелекомом п. 3.1.6, коли Послуга не надавалась з вини Укртелекому , Споживач звільняється від плати за Послугу за період, коли Послуга не надавалась. Крім того, у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Споживачем відповідної заявки, Укртелеком сплачує Споживачу пеню в розмірі 25% добової плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці, шляхом перерахування плати за наступний місяць.

6.2. Час проведення планової профілактики Послуги не вважається простоєм і оплачується Споживачем.

6.3. Укртелеком не несе відповідальності перед Споживачем за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю Укртелекому , зокрема пошкодження систем передавання на території іншої держави, недоступність серверів, що знаходяться поза адмініструванням Укртелекому, тощо.

6.4. Укртелеком не контролює зміст інформації, що передається або приймається Споживачем. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Споживач .

6.5. Укртелеком несе відповідальність за сумісність роботи з телекомунікаційною мережею кінцевого обладнання, яке надане Споживачу відповідно до п.3.1.8. Договору.

6.6. Споживач самостійно відповідає за зміст, достовірність та правомірність поширення інформації (в тому числі спаму), яку він передає через мережу Інтернет Укртелекому. Укртелеком не несе відповідальності перед третіми особами за дії Споживача .

6.7. Відповідальність за розголошення мережних реквізитів повністю покладається на Споживача.

6.8. Споживач самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання Послуги, особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральності населення. Споживач самостійно несе відповідальність за претензіями чи позовами третіх осіб щодо незаконного використання Споживачем Послуги, IP-адреси, обладнання та програмного забезпечення, пов’язаних з Послугою. Укртелеком не несе відповідальності перед третіми особами за дії Споживача . У разі отримання зазначених у цьому пункті претензій від третіх осіб, Укртелеком передає їх на розгляд Споживачу , про що повідомляє адресата.

6.9. Споживач за претензіями Укртелекому відшкодовує збитки, які виникли в зв’язку з використанням несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення при отриманні послуг.

6.10. У разі не оплати отриманих послуг в строк, зазначений п. 5.3 Договору, Споживачу надсилається письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, Укртелеком має право відмовити в подальшому наданні Послуги. У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, Укртелеком має право в односторонньому порядку припинити дію Договору та припинити надання інших телекомунікаційних послуг, що надаються Споживачу Укртелекомом (за абонентською лінією телефонного зв'язку). Припинення надання Послуги та припинення дії Договору не звільняє Споживача від оплати заборгованості.

6.11. У разі порушення Споживачем строку, зазначеного у п.3.2.11 Договору, Споживач сплачує Укртелекому абонентну плату за мінімальним тарифним планом, починаючи з 11 календарного дня після укладення Договору (або придбання стартового пакету).

6.12 Укртелеком не несе відповідальність за захист програмного забезпечення, що встановлене на персональному комп’ютері Споживача (антивірусний захист тощо).

6.13. Укртелеком не несе відповідальності за використання обладнання, яке не зазначене у рекомендованому переліку типів ADSL модемів, сертифікованих в Україні та схвалених для експлуатації на абонентських лініях Укртелекому, зазначеного у п.3.2.4 .

 

7. Вирішення спорів

 

7.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд до суду.

 

8. Термін дії Договору

 

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня укладання Споживачем і діє протягом 1 року з дня укладання.

8.2. Якщо одна зі Сторін не заявить письмово про припинення дії Договору за 30 днів до закінчення терміну його дії, то Договір вважається продовженим на кожний наступний рік на цих самих умовах.

8.3. Сторони зберігають за собою право припинити дію Договору, у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або у разі відсутності потреби в отриманні Послуги у Споживача , повідомивши про це іншу Сторону письмово не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору.

8.4. Незгода Споживача з новою вартістю Послуги є підставою для припинення дії Договору. При цьому Споживач направляє письмову відмову Укртелекому протягом 10 днів після оприлюднення нових тарифів на Послугу. Надання Послуг припиняється, а Договір розривається протягом 2 робочих днів після отримання Укртелекомом письмової відмови Споживача .

 

9. Форс-мажорні обставини

 

9.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання цього Договору (а саме: пожежі, повені, інші стихійні лиха, дії державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів тощо). При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.

9.2. Свідоцтво, видане компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та продовження дії непереборної сили.

9.3. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язання, протягом п’яти днів, термін, починаючи з моменту їх настання, у письмовій формі повідомляє іншу Сторону за Договором про настання (припинення) таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатись на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. У разі тривалої дії форс-мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір.

 

10. Особливі умови

 

10.1. Відповідальність за правильне підключення кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Споживача при самостійному підключенні несе Споживач .

10.2. У випадку неправильного підключення, що призвело до неможливості отримання послуги, Укртелеком за заявкою Споживача на платній основі, згідно діючих тарифів, виконує роботи з підключення до послуги зі сторони Споживача .

 

11. Прикінцеві положення

 

11.1. Укладання Договору (в тому числі в електронному вигляді) з боку Споживача означає повне прийняття Споживачем всіх умов цього Договору, який є Договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

Передбачені цим Договором права та обов’язки Укртелекома виконуються його відповідними підрозділами.

11.3. Після укладання цього Договору всі попередні домовленості, що суперечать його положенням, втрачають чинність.

11.4. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.5. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

 

 

УВАГА!!!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГОЮ БЕЗ ЗГОДИ АБОНЕНТА ТЕЛЕФОННОЇ ЛІНІЇ, ЗІ СТОРОНИ ЯКОГО ІНІЦІЮЄТЬСЯ ІНТЕРНЕТ З'ЄДНАННЯ.

Абонент телефонної лінії несе відповідальність за допущення без його згоди користування іншими особами, зокрема неповнолітніми дітьми (до 18 років), кінцевим обладнанням, необхідним для отримання Послуги (комп'ютером, модемом, телефонною лінією). У разі незабезпечення абонентом цієї умови він несе відповідальність за оплату рахунків Укртелекому за користування Послугою з його телефонної лінії.

Користувач Послуги самостійно несе відповідальність за правомірне користування нею.

Пропозиція Укртелекому з надання Послуг доступу до мережі Інтернет стосується всіх абонентів телефонної мережі загального користування Укртелекому. Надання Послуги відбувається лише у разі Вашої згоди з викладеними вище умовами. 

Комментарии  

 
0 #4 Proton 14.04.2010 14:02
звонить надо со стационарного, будет бесплатно
и спрашивайте фамилию или личный номер техподдержки
и жалуйтесь - это ваше право
проблема должна быть решена!
Цитировать
 
 
0 #3 Колян 12.04.2010 14:56
я звонил на этот номер с мобилки потратил дениги дал заявку оставил свой номер телефона но никто мне так и позвонил и проблему не решили
Цитировать
 
 
0 #2 Administrator 09.03.2010 11:04
По поводу договора и пункта 3.1.6 - можете требовать перерасчет
А по поводу дорого звонить, необходимо оставлять свой контактный номер ( мобильный ) и вам перезвонят.
А вообще то я тоже не в восторге от централизованно й работы техподдержки, но это же не решение работников, Киев сказал и сделал.
А на счет того когда в нашей стране хоть что-то начнет работать... это философский вопрос.. и на него никто вам не ответит...
Цитировать
 
 
+3 #1 Глеб 09.03.2010 10:51
с 06 марта у меня не работает телефон и соответственно интернет, мой1 адресс г. Николаев, ул.Чижова, 6 (тел. 43-82-71). Я обратился в бюро ремонта но до 09.03.10 никто ничего не сделал. А как же быть с п. 3.1.6. Договора?
Почему в конце концов служба поддержки "ОГО" не имеет обычного стационарного телефона? Если мой тел.сломался то я и пожаловаться не могу потому что с мобилки слушать 15 минут бред по тел 0800506800 мне совсем неитересно т.к. дорого. Когда в нашей стране хоть что-то начнет работать?
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить